Dit+is+de+offici%C3%ABle+wetswijziging+Evenementen+en+Coronatoegangsbewijzen
Nieuws

Dit is de officiële wetswijziging Evenementen en Coronatoegangsbewijzen

EVENEMENTEN CORONA - Dames en heren, we've got it! Dit is namelijk de officiële lezing van de 'wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met wijzigingen ten behoeve van het vaststellen van de veilige afstand op nul meter'. Daarvoor worden enkele tijdelijke wetten en regelingen aangepast, waaronder artikel 5.2 Evenementen en coronatoegangsbewijzen.

Artikel 5.2 Evenementen en coronatoegangsbewijzen

1. Een evenement wordt slechts georganiseerd, indien de organisator er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30: a. het evenement plaatsvindt op een afgesloten locatie; b. alleen deelnemers worden toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs; c. het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor de deelnemers en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot het evenement; d. een gezondheidscheck wordt uitgevoerd bij aankomst van een deelnemer; e. gewerkt wordt met toegangskaarten die voor toelating worden verstrekt.

2. In afwijking van het eerste lid mogen personen tot en met twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en personen tot en met dertien jaar zonder geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

3. Het eerste lid geldt niet voor uitvaarten, warenmarkten, evenementen waarbij sprake is van doorstroom van de deelnemers, sportwedstrijden van amateurs en evenementen behorende bij de reguliere exploitatie van een bibliotheek of een buurt- of wijkcentrum.

4. Een geheel of gedeeltelijk ongeplaceerd evenement binnen waarbij geen sprake is van doorstroom van de deelnemers wordt slechts georganiseerd indien de organisator er zorg voor draagt dat alleen deelnemers worden toegelaten tot maximaal drie vierde van de reguliere capaciteit van de locatie, de deelnemers worden gespreid en het evenement niet wordt georganiseerd tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

5. Onverminderd artikel 6.30, wordt een evenement als bedoeld in het eerste lid dat meer dan vierentwintig uur duurt en waar personen overnachten, slechts georganiseerd indien de organisator er zorg voor draagt dat de locatie waarop het evenement plaatsvindt ten minste elke vierentwintig uur wordt ontruimd waarna de deelname aan het evenement opnieuw een aanvang kan nemen.

 

Daarnaast zijn er nog 2 wetsartikelen die ook directe invloed hebben op de wereld van zakelijke evenementen, live communicatie en experience marketing:

Artikel 4.2 Eet- en drinkgelegenheden en coronatoegangsbewijzen

1. Een eet- en drinkgelegenheid wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30:
a. alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;
b. het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid.

2. Een eet- en drinkgelegenheid wordt tussen 00.00 uur en 06.00 uur niet opengesteld voor publiek.

3. In afwijking van het eerste lid mogen personen tot en met twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en personen tot en met dertien jaar zonder geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

4. Het eerste en tweede lid gelden niet voor een eet- en drinkgelegenheid:

a. in een uitvaartcentrum of in een andere locatie waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van een uitvaart;
b. in zorglocaties voor patiënten en cliënten en bezoekers van patiënten en cliënten;
c. die zich bevindt op een luchthaven na de securitycheck;
d. binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;
e. op verzorgingsplaatsen langs wegen die behoren tot het hoofdwegennet;
f. waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt;
g. in een internationale trein.

 

Artikel 4.3 Locaties voor kunst en cultuur en coronatoegangsbewijzen

1. Een locatie voor de vertoning van kunst en cultuur wordt slechts voor publiek opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat, met inachtneming van artikel 6.30:
a. alleen publiek wordt toegelaten met een geldig coronatoegangsbewijs;
b. het vereiste van een geldig coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsdocument duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder is aangegeven bij de toegang tot locatie voor de vertoning van kunst en cultuur.

2. In afwijking van het eerste lid mogen personen tot en met twaalf jaar zonder geldig coronatoegangsbewijs en personen tot en met dertien jaar zonder geldig identiteitsbewijs toegelaten worden.

3. Het eerste lid geldt niet voor doorstroomlocaties, de vertoning van kunst en cultuur in het kader van onderwijsactiviteiten in het primair en voortgezet onderwijs en de vertoning van kunst en cultuur behorende bij de reguliere exploitatie van bibliotheken.

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.