Steunpakketten+stopgezet+per+oktober%2C+garantieregeling+evenementen+uitgebreid
Nieuws

Steunpakketten stopgezet per oktober, garantieregeling evenementen uitgebreid

CORONA EVENEMENTEN - In een uitgebreide kamerbrief is het stopzetten van de steunpakketten voor getroffen ondernemers aangekondigd. In diezelfde brief vond EventBranche.nl opeens de 'congresbranche' die naast de toerismesector specifiek benoemd wordt als sector waar extra regelingen van kracht blijven. Ook wordt de uitbreiding van de garantieregeling evenementen aangekondigd.

Namens EventBranche.nl, het mediaplatform in de wereld van live communicatie en experience marketing, laat Sjoerd Weikamp weten enorm verbaasd, teleurgesteld en geschrokken te zijn over de laatste berichtgeving. 'In mijn ogen zit er een groot gevaar in de berichtgeving zelf: overal zie je nu artikelen in de media waarin staat dat er voor de zwaarst getroffen sectoren regelingen overeind blijven staan. Maar wie de kamerbrief leest, kan niet anders dan concluderen dat dé regelingen als NOW en TVL volledig stopgezet worden per 1 oktober. Dat wat voor onze branche overeind blijft staan is de garantieregeling evenementen, maar dat is de afgelopen maanden voor de zakelijke eventbranche grotendeels een wassen neus gebleken. Daarbij is de realiteit dat nu er zo ontzettend veel onduidelijkheid en onzekerheid is over wat wel en niet mag, veel events en opdrachten steeds weer teruggetrokken en verplaatst worden door corporates en andere opdrachtgevende organisaties. Natuurlijk gebeurt er links en rechts gelukkig nog wel wat, maar dat is absoluut niet toereikend om de steun zo abrupt stop te zetten. Dit moet geleidelijk gebeuren anders is dit het faillissement van een heel groot deel van de branche van live communicatie en experience marketing en is alle steun, alle hulp en al het geknok voor niets geweest.' Ook het Eventplatform dat lange tijd een volwaardige gesprekspartner leek voor de overheid en de politiek in Den Haag is woedend: Steun stopzetten zonder enig overleg en terwijl de restricties doorlopen, is onverteerbaar.

>> over die insteek wordt momenteel een discussie gevoerd op LinkedIn: jouw geluid is hard nodig

 

Maar wat is er nou eigenlijk maandag 30 augustus gecommuniceerd? En wat zijn de gevolgen?

Wat is exact de aankondiging?

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. 

Waarom worden de steunpakketten stopgezet?

De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. 

Zijn er uitzonderingen?

Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

En voor evenementenbranche / congresbranche?

Daarover zegt de kamerbrief het volgenden:
'Tegelijkertijd beseft het kabinet dat de situatie voor sommige burgers en bedrijven de komende tijd alsnog moeilijk zal blijven. Zo zijn er ondernemers die kampen met financiële problemen als gevolg van deze crisis. Daarnaast zijn er sectoren die het ook na heropening moeilijk kunnen hebben. Te denken valt aan de toerismesector en congresbranche, die met een veranderende vraag te maken kunnen krijgen. Het kabinet realiseert zich dat deze groepen het zwaar hebben. Ook om deze reden zal in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen nog van kracht zijn om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarnaast blijft het kabinet inzetten op het in gang gezette additioneel beleid in 2021 en 2022 om de aanpassing van de economie verder de ondersteunen.'

En hoe zit het met de garantieregeling evenementen?

De garantieregeling evenementen geldt geheel 2021 nog. De sector heeft veel klappen te verduren gekregen tijdens de coronacrisis, en afgelopen zomer werden festivals en evenementen opnieuw geconfronteerd met beperkingen. Voor veel ondernemers in de evenementenbranche was dit een hard gelag. In de brief van 14 juli jl. heeft het kabinet in dat kader gemeld dat de garantieregeling evenementen op enkele punten wordt verruimd en deze verruimingen zijn verlengd tot en met 19 september6. De verruimingen zijn gericht op evenementen die door de in juli en augustus aangekondigde verboden niet door kunnen gaan. Daarbij heeft het kabinet ook een aanvullende tegemoetkoming evenementen (ATE) aangekondigd, om de evenementen die buiten de doelgroep van de garantieregeling vallen tegemoet te kunnen komen in de kosten. Evenementen komen in aanmerking voor deze regeling wanneer ze vergunnings- of meldingsplichtig zijn, de gemaakte kosten uitstegen boven een drempelbedrag van € 2.500, waren voorzien in de periode tussen 10 juli en 20 september 2021 en door de kabinetsbesluiten in juli en augustus zijn verboden of niet langer uitvoerbaar zijn en daarop zijn geannuleerd door de organisator. De invulling van de ATE en de uitvoering ervan worden de komende periode uitgewerkt. Hierover wordt uw Kamer binnenkort geïnformeerd.

>> Kortom de steunpakketten worden abrupt stopgezet: tijd voor de eventbranche om zich te laten horen!!!
 

Overige aankondigingen:

  • Garantieregelingen

Naast het laten doorlopen en uitbreiden van het Garantiefonds Evenementen zijn er nog meer garantieregelingen die van kracht blijven. De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht.

  • Belastingen

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder aangekondigd. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van €40,4 miljard. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (€16,6 miljard) of verminderd als bijvoorbeeld de belastingaanslag niet goed is vastgesteld (€4,6 miljard). Per saldo staat op dit moment €19,2 miljard aan belastingschuld open en hier maken 270.000 ondernemers gebruik van. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd. 

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

  • Nachtclubs en disco’s

Het kabinet is, zoals eerder aangekondigd, bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s, als deze ook na 1 oktober niet open kunnen. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.

  • Beëindiging Tozo

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

  • Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.

  • Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. 

Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen. 

>> Lees hier de volledige Kamerbrief

© 2021 Eventbranche.nl is een uitgave van Proef Media bv.