Ministerie bevestigt: lidmaatschap bij kennisplatform voldoet aan scholingsplicht

06-10-2015 - EVENEMENT, OPLEIDING & WETGEVING - Het artikel in het laatste EventBranche Magazine, over de vernieuwde Wet Werk & Zekerheid en de scholingsplicht voor werkgevers, liet één vraag onbeantwoord. Het ministerie komt met een definitieve terugkoppeling.

De vernieuwde Wet Werk & Zekerheid (WWZ), die per 1 juli is ingegaan, geeft werknemers recht op scholing en verplicht werkgevers om opleidingsmogelijkheden aan te bieden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie of het breder inzetbaar maken op de arbeidsmarkt. Echter was de definitie van ‘scholing’ binnen de WWZ nog niet nader gedefinieerd. Advocaat- en notarissenkantoor Lexence, gespecialiseerd in arbeidsrecht, zei destijds het volgende:'Het moet gaan om scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. Het zal vooral van belang zijn dat de kwaliteiten van de werknemer steeds kunnen meegroeien met het bedrijf en de werkzaamheden, zodat zijn kennis en vaardigheden up-to-date blijven. Bedrijven moeten hier zelf een zo goed mogelijke inschatting van maken, en deze goed kunnen onderbouwen.'

Hoe zit dat in onze branche?
Exacte beroepen, zoals artsen, leraren en advocaten, moeten binnen deze regeling een gespecialiseerde opleiding volgen. Maar binnen de evenementenbranche is hier minder sprake van. Branchegenoten houden hun kennis namelijk op peil door het lezen van vakbladen, whitepapers en kennisdossiers én het bijwonen van informatieve (netwerk)bijeenkomsten, workshops, beurzen en congressen waarbij het overdragen en delen van kennis centraal staat. In de meeste gevallen gaat dit samen met een lidmaatschap bij een kennisplatform of brancheorganisatie. Maar of een werkgever nou wel of niet aan zijn scholingsplicht voldoet door het aanbieden van deze mogelijkheden aan zijn werknemers, bleef tot voor kort onbeantwoord. Het ministerie heeft inmiddels haar geluid laten horen over dit onderwerp en komt met het volgende antwoord;

Wat zegt het ministerie?
'De scholingsverplichting van de werkgever kent twee uitwerkingen. Allereerst is er de algemeen geformuleerde verplichting van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst kan nakomen. Scholing moet het de werknemer mogelijk maken zijn functie tijdens het dienstverband goed te vervullen. Daarnaast heeft de scholingsverplichting het doel om de werknemer breed inzetbaar te maken. In het geval de functie van de werknemer zou komen te vervallen, of de werknemer niet meer in staat is de oude functie te vervullen, zou de werknemer met de nieuwe opgedane kennis een andere functie binnen dezelfde onderneming kunnen vervullen. Een werkgever heeft dan ook, wat ons betreft, aan zijn scholingsverplichting voldaan wanneer hij bijvoorbeeld een workshop of kennis dossier aanbiedt waarbij de werknemer kennis opdoet die gerelateerd is aan zijn eigen functie, maar ook kennis opdoet waardoor hij andere functies binnen de organisatie zou kunnen vervullen. Van een geaccrediteerde opleiding hoeft derhalve geen sprake te zijn', aldus het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
Hét kennis event over evenementen: 120 kennissessies en 5 podia

>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners